Zaregistrujte se a čerpejte výhody v podobě věrnostního programu a slev z objednávek.

Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti BERCO s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO 07030568, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 118457 vedeném u Městského soudu v Brně, e -mail obchod@nakrmeno.cz, telefonní číslo 731 518 045 (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen ,,kupující‘‘) distančním způsobem.
Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.
1.2. Tyto obchodní podmínky i veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zák. č. 634/1992 Sb., zákonem o ochraně spotřebitele, vše ve znění pozdějších předpisů a novelizací.
1.3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.nakrmeno.cz (dále jen "webová stránka") a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na koupi zboží, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito obchodními podmínkami srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje seznam zboží vč. popisu jeho vlastností, vyobrazení a uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou vždy uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků s výjimkou nákladů na dodání do místa předání. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vymezuje právo jednostranné změny prodejních cen v závislosti na vývoji kurzu Kč k volně směnitelným měnám, změnám cen dodavatelů a vývoje tuzemské ekonomiky. Při podstatném zvýšení kupní ceny má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.
2.2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.
2.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku stisknutím tlačítka "koupit"), dále informace o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").
2.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího, uvedenou v uživatelském rozhraní nebo v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").
2.5. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky prodávajícímu.
2.6. Objednané zboží prodávající odesílá dle jeho dostupnosti a provozních možností v co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dní od závazného potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není na skladě a není jej možno v uvedené lhůtě odeslat, je kupující o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován prostřednictvím e-mailu.
2.7. Kupující souhlasí s používáním komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: bankovním převodem, či na dobírku.
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Při odběru zboží na dobírku bude k ceně zboží a ceně spojené s dodáním zboží připočteno doběrečné ve výši uvedené v ceníku. Zboží je dodáváno prostřednictvím přepravce zvoleného kupujícím z aktuální nabídky uvedené v ceníku

 

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
4.1.1. při dodávce zboží, které bylo upraveno či objednáno na zakázku podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
4.1.2. při dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
4.1.3. při dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dní od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední zásilky. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@nakrmeno.cz.
4.3. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu na adresu:
Nakrmeno.cz, Husova 274, 66401 Bílovice nad Svitavou
Balíky s dobírkou, či zaslány na výdejní místa nebudou převzaty. Peněžní prostředky budou kupujícímu vráceny bezhotovostně na poskytnutý účet dle čl. 4.6.

PROSÍME ZÁKAZNÍKY, ABY ZBOŽÍ ZABALILI TAK, ABY SE PŘI PŘEPRAVĚ NEPOŠKODILO/NEUŠPINILO. ZBOŽÍ VRACEJTE PROSÍM V JEHO PŮVODNÍM OBALU (POKUD JEJ MĚLO), NEPOUŽITÉ A NEPOŠKOZENÉ. POKUD DOJDE K POŠKOZENÍ Z DŮVODU ŠPATNÉHO ZABALENÍ BUDEME SI NÁROKOVAT ÚHRADU VZNIKLÉ ŠKODY DLE 4.7.

4.4. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
4.5. Při výměně zboží, zapříčiněného zvolením nesprávného typu nebo velikosti zboží, kupující platí všechny výdaje spojené s jeho výměnou.
4.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím na poskytnutý účet kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží osobně vrátí nebo prodávajícímu přijde zpět.
4.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, případné čištění a uvedení vráceného zboží zpět do prodeje je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
4.8. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
4.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání a zásilka se vrátí zpět prodávajícímu, bude kupující vyzván uhradit cenu dopravy zboží.
V případě, že kupující odmítne uhradit cenu sjednané dopravy zboží a objednávka měla být hrazena dobírkou, prodávají uloží kupujícímu pokutu ve výši 200,- Kč.
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

 

6. Práva z vadného plnění (reklamace zboží)

6.1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího prostřednictvím elektronické adresy prodávajícího info@nakrmeno.cz. Kupující v e-mailu s reklamací uvede zejména důvod reklamace, popis závady zboží, přiloží kopii daňového dokladu (faktury) o koupi zboží, číslo svého bankovního účtu, na který by mu mělo být vráceno plnění (zaplacená kupní cena) v případě kladného vyřízení reklamace, kterou nelze řešit jiným zákonem přípustným způsobem, reklamované zboží zašle kompletní, nikoli jen jeho část, a to v obalu přiměřeném povaze zboží.
6.2. Kupující nemůže uplatnit právo z vady u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
6.3. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
6.4. Prodávající je povinen kupujícímu vydat prostřednictvím elektronické adresy potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
6.5. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.
6.6. Ochranu spotřebitele při prodeji zboží v obchodě nelze uplatňovat, je-li zboží zakoupené kupujícím podnikatelem na IČ a při uzavírání smlouvy je tak zřejmá souvislost s podnikáním - dle zákona č. 89/2012 Sb., Obč. zák. Na výrobek zakoupený na IČ neplatí standardní 24 měsíční záruka, kterou mají ze zákona spotřebitelé. Prodejce odpovídá ze zákona pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto projeví až po převzetí. Kupující podnikatel je navíc (na rozdíl od spotřebitele) povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady (které lze kontrolou zjistit) bez zbytečného odkladu prodejci vytknout. Lhůta pro vyřízení reklamace není zákonem taxativně stanovena. Zákon (§ 2106 odst. 2, § 2107 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., Obč. zák.) prodejci určuje k odstranění vady přiměřenou lhůtu dle povahy vady. Uvede-li kupující v objednávce své IČ v případě uzavření smlouvy přes internet, není možné dle § 419 a § 1810 zákona č. 89/2012 Sb., Obč. zák. využít práva odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo platí opět jen pro spotřebitele.

7. Uživatelský účet

7.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
7.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
7.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
7.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
7.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 365 dní nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
7.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran


8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní internetového obchodu.
8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line, nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.4. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.
8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
9.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
9.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2024